​​​​​นโยบายการรักษาความปลอดภัย​​​​​​

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร") มุ่งเน้นการให้บริการ K-PowerPay (mPOS) (“บริการ") แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ ธนาคารคำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลของลูกค้าและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของลูกค้า ดังนั้น ธนาคาร จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของธนาคาร ในการ จัดเก็บรวบรวม ข้อมูล การใช้ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และการรักษาข้อมูลของลูกค้าผู้ใช้บริการ K-PowerPay (mPOS)​

1. ข้อมูลที่ลูกค้าให้กับธนาคาร
2. ข้อมูลที่ธนาคารจะได้รับจากการที่ลูกค้าใช้บริการ
3. เงื่อนไขในการใช้ข้อมูลของธนาคาร
เมื่อลูกค้าโหลดแอพพลิเคชั่นและพร้อมเข้าใช้งาน ธนาคารจะทำการเก็บข้อมูลของลูกค้าที่ได้ยินยอมเปิดเผยข้อมูลให้กับทางธนาคาร

ข้อมูลลูกค้าที่ลูกค้าให้กับธนาคาร


ก่อน​​​การติดตั้งหรือใช้บริการลูกค้าสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไ​ม่เปิดเผยข้อมูลของตนให้ธนาคารทราบถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าได้ แต่ทั้งนี้ธนาคารมีความจำเป็นที่จะต้องทราบและใช้ข้อมูลของลูกค้าในการสมัครบริการและการทำธุรกรรมขั้นตอนต่างๆ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น เช่น อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยข้อมูลต่างๆ ดังกล่าว ธนาคารได้รวบรวมจากการสมัครใช้บริการหรือการใช้งานผ่านทางแอพพลิเคชั่น นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถที่จะให้ข้อมูลกับทางธนาคารด้วยความสมัครใจ เพื่อขอความช่วยเหลือ และการทำธุรกรรมรายการต่างๆ ผ่านช่องทาง K-Biz Contact Center

ข้อมูลที่ธนาคารจะได้รับจากการที่ลูกค้าใช้บริการ


ธนาคารอาจขอเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการทำธุรกรรมของลูกค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่น ได้แก่ ประเภทธุรกรรม เวลา วันที่รายละเอียดการทำธุรกรรมประเภทต่างๆ และข้อมูลอื่นๆ ธนาคารอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ประเภทการเชื่อมต่อ และข้อความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้หากได้รับความยินยอมธนาคารอาจขออนุญาตเข้าถึงตำแหน่งปัจจุบัน และ ส่งข้อมูลแจ้งสถานะต่างๆ ทางอีเมล์ และ SMS ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครบริการ ​ ธนาคารอาจขออนุญาตเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่น รวมไปถึงการเข้าถึงการใช้งานกล้องถ่ายรูปและอัลบั้มเพื่อประโยชน์สำหรับฟังก์ชั่น QR Code​ สุดท้ายนี้ธนาคารจะขออนุญาตจัดเก็บประวัติการใช้งานเมื่อลูกค้าเข้าใช้งานระบบ

การใช้ข้อมูลของธนาคาร


ธนาคารจะนำข้อมูลที่ได้รับมาตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพระบบและบริการต่างๆของธนาคาร อย่างสม่ำเสมอ เพื่อความสะดวกสบายและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าธนาคารและเพื่อให้การให้บริการเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ธนาคารอาจจะมีการติดต่อลูกค้าเพื่อส่งสิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือเสนอการให้บริการใหม่ ธนาคารจะเก็บข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับ อยู่ในที่ที่ปลอดภัย และจะไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลใดๆ เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ต่อ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลเของธนาคารท่านั้น ทั้งนี้เว้นแต่ จะเป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่งศาล คำสั่งจากหน่วยงานที่ควบคุมธนาคาร และคำสั่งจากรัฐบาล
ธนาคารอาจดำเนินการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยธนาคารจะระบุวันที่มีผลบังคับใช้ใหม่ และแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ให้ลูกค้าทราบ